Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE na zaprojektowanie i wdrożenie platformy internetowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego oraz usług dodatkowych

Aktualności | 2022-01-17 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na  zaprojektowanie, wdrożenie platformy internetowej - portalu WWW dla Polskiego Związku Wędkarskiego oraz usług dodatkowych zgodnie z złączoną specyfikacją techniczną.

 

Informacje o Zamawiającym:

Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Warszawie, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42, NIP 527-020-63-17, REGON 007025486, KRS 0000108423

 

Wykonawca przedstawi ofertę cenową w podziale na 3 kwoty:

1. za wykonanie  portalu  w tym opracowanie  projektów graficznych, prototypowanie, testy web usabillity, wdrożenie portalu, przekazanie kodów źródłowych,

2.  serwis i utrzymanie portalu przez min. 36 miesięcy,

3.  hosting i utrzymanie serwera WWW  przez min. 36 miesięcy. 

 

Warunki przystąpienia

O przystąpienie do składania ofert  mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.:

a)    świadczą serwis dla min. jednego portalu zawierającego minimum 200000 artykułów (oświadczenie z podaniem nazwy serwisu/serwisów i numeru kontaktowego do świadczeniobiorcy serwisu w celu potwierdzenia świadczenia usługi)

b)    posiadają doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu portali informacyjnych, korporacyjnych, produktowych i tematycznych  minimum 5 lat (oświadczenia)

c)    posiadają doświadczoną kadrę (min. 3 osoby)  z min. 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu i tworzeniu portali WWW (oświadczenie wykonawcy z podaniem informacji o osobach spełniających wymagania)

d)    min. 4 referencji od zlecających firm w tym min 1 portal tematyczny zawierający min 20000 artykułów (pisemne referencje od min 4 zamawiających)

 

 

Do składanej oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia  powyższych wymagań

 

Miejsce i termin realizacji zamówienia:

 

Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, NIP 527-020-63-17, REGON 007025486, KRS 0000108423.

1.  Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 21.01.2022 r. do godz. 12-tej wyłącznie na adres zgpzw@zgpzw.pl z tematem:

„Oferta na portal internetowy dla PZW”    

2.  Termin związania ofertą wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem wyłonienia wykonawcy.

3.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej.

4.  Wszelkie kopie dokumentów stanowiące załączniki do oferty (w tym aktualny dokument rejestrowy) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

5.  Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z KRS lub EDG).

6. Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną Polski Związek Wędkarski dot. RODO znajdującą się po adresem:

https://www.pzw.org.pl/pliki/crm/zalaczniki_globalne/klauzula_pzw_rodo.pdf  

 

Do składanej oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia warunków przystąpienia do ofertowania

  • Podpis czytelny ww. osoby/osób, lub w przypadku podpisu nieczytelnego pieczątka imienna,
  • wszystkie strony oferty powinny być podpisane lub parafowane
  • W przypadku, gdy ofertę składa więcej niż jedna firma w ramach Konsorcjum wymagane są podpisy/parafki  wszystkich członków Konsorcjum

Wszelkie pytania m.in. techniczne dot. zapytania ofertowego od oferentów powinny być przesłane w terminie do dn. 14.01.2022 r. w formie elektronicznej na adres e-mail zgpzw@zgpzw.pl z tematem: zapytanie w sprawie oferty. Zanonimizowane pytania i odpowiedzi, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Kryteria oceny oferty (brane pod uwagę oprócz przedstawionych warunków cenowych):

Oceniane będą następujące elementy oferty:

1.    Posiadane   zasoby   osobowe,   gwarantujące   wysoką   jakość  i bezproblemową realizację przedsięwzięcia, która będzie oceniana na podstawie złożonych oświadczeń.

2.    Doświadczenie   w   realizacji  przedsięwzięć  podobnych  do  niniejszego zamówienia (na podstawie przedstawionych przez oferenta rekomendacji, opinii, referencji itp.).

3.    Dodatkowe korzystne warunki gwarancji, serwisu i utrzymania portalu.

 

4.    Spełnienie wymagań specyfikacji technicznej i warunków umowy zgodnie z załącznikiem 1 i 2 do załączonej oferty.

 

PZW dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu w/w  kryteria.

 

Zawarcie umowy

 

Treść oferty przedstawionej przez Wykonawcę i wybranej przez Zamawiającego podlegać może dalszym negocjacjom, jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione.

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy  w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.   

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania PZW do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załączniki

1. Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Projekt umowy

Poleć znajomemu

Załączniki